40ozvannyc : 

  Vanilla milkshake. 

40ozvannyc:

Vanilla milkshake.